Privacyreglement

Uw privacy wordt door ons gerespecteerd. Injob streeft ernaar om uw privacy zo goed mogelijk te waarborgen. Wij gaan daarbij vertrouwelijk om met de informatie die u ons aanlevert. Bij de verwerking van persoonsgegevens nemen wij de geldende wet- en regelgeving op het gebied van privacy in acht. In dit privacyreglement informeren wij u over de wijze waarop wij met uw gegevens omgaan.

Heeft u een vraag? Bel ons op 0512 84 25 42

Privacyreglement
Uw privacy wordt door ons gerespecteerd. Onze organisatie streeft ernaar om uw privacy zo goed mogelijk te waarborgen. Wij gaan daarbij vertrouwelijk om met de informatie die u ons aanlevert. Bij de verwerking van persoonsgegevens nemen wij de geldende wet- en regelgeving op het gebied van privacy in acht. In dit privacyreglement informeren wij u over de wijze waarop wij met uw gegevens omgaan.

Toepassingsgebied
Dit privacyreglement is van toepassing op Injob bv.

Categorieën persoonsgegevens
Als u van onze diensten gebruik maakt, dan laat u bepaalde gegevens bij ons achter. Dat kunnen persoonsgegevens zijn. Wij kunnen de volgende gegevens verzamelen:

Bedrijven

 • Naam /bedrijfsnaam/ kvk nummer/ btw nummer/ Adres /

Financiële administratie

 • Naam / Adres / Woonplaats
 • Contactgegevens
 • Financiële gegevens

Sollicitatie

 • Naam (voorletters, voornamen, achternaam, roepnaam)
 • Adres
 • Postcode
 • Woonplaats
 • Geboortedatum
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • Geslacht
 • Gewenste beroepen/functies
 • Werkervaring
 • Opleidingen
 • Cursussen
 • Competenties
 • Foto
 • Burgerservice nummer
 • Nationaliteit

Grondslag voor de gegevensverwerking
Voor het verwerken van uw sollicitatiegegevens vragen wij u eerst om toestemming; deze grondslag vindt u in artikel 6 lid 1 sub a AVG. Zonder uw gegevens kunnen wij onze diensten niet voor u uitvoeren of u inlichten over onze diensten. Als u wilt dat wij uw gegevens vernietigen, zal dat spijtig genoeg meestal ook betekenen dat wij onze dienstverlening en communicatie aan u moeten stoppen. Bronnen Wij krijgen uw persoonsgegevens van uzelf of derden waarmee wij samenwerken.

Doeleinden van de gegevensverwerking
 De persoonsgegevens die door ons worden verzameld, worden gebruikt voor de volgende doeleinden:

 • Uitvoeren van onze diensten zoals het vinden van werk voor u of het vinden van geschikte medewerkers.
 • Uitvoeren sollicitatieprocedure
 • Boekhouding en financiële administratie

Toegang tot persoonsgegevens
Wij hanteren binnen onze bedrijf de volgende uitgangspunten betreffende toegangsverlening tot persoonsgegevens:

 • Alleen de medewerkers van injob hebben toegang tot persoonsgegevens voor zover dat noodzakelijk is voor een goede uitoefening van hun taken.
 • Derden die door injob zijn ingehuurd of anderszins zijn aangesteld om werkzaamheden te verrichten, hebben toegang tot persoonsgegevens voor zover dit noodzakelijk is voor een goede uitoefening van hun taken en zijn contractueel tot geheimhouding verplicht.
 • Autorisaties ten behoeven van de registratiesystemen worden enkel door onze interne applicatiebeheerder toegekend.

Verstrekking van uw persoonsgegevens aan derden
Persoonsgegevens worden slechts aan een derde verstrekt, voor zover zulks wordt vereist in gevolge een wettelijk voorschrift of geschiedt met toestemming van de geregistreerde of diens gevolmachtigde, danwel indien de gegevensverwerking noodzakelijk is voor de behartiging van het gerechtvaardigde belang van de derde.

Bewaartermijnen
Wijst injob een sollicitant direct af, dan wordt zijn/haar sollicitatiebrief en cv binnen vier weken na de afwijzing vernietigen.  Sollicitanten die hun cv op internet plaatsen, zijn zelf verantwoordelijk voor het verwijderen van hun gegevens als zij niet meer op zoek zijn naar een baan.

De standaard bewaartermijn voor sollicitatiegegevens ligt bij 4 weken na het einde van de sollicitatieprocedure. Indien hij/zij toestemming geeft om de gegevens langer te bewaren, worden deze maximaal 1 jaar na de beëindiging van de sollicitatieprocedure bewaard. Daarna kan injob opnieuw toestemming vragen voor het bewaren van de gegevens.

Document / gegevens Minimale bewaartermijn Maximale bewaartermijn Ingangsdatum bewaartermijn Vastgelegd in
Personeelsgegevens
Sollicitatiebrieven, -formulieren, correspondentie omtrent de sollicitatie, getuigschriften en verklaring omtrent gedrag   4 weken zonder toestemming, 1 jaar met toestemming van de sollicitant na beëindiging sollicitatieprocedure Algemene verordening gegevensbescherming (AVG)
Arbeidsovereenkomst en wijzigingen   2 jaar einde dienstverband art. 52 Wet Rijksbelastingen

Cookies Op onze websites www.injob.nl en www.poolsewerkkrachten.nl worden algemene bezoekgegevens bijgehouden via Google Analytics. Deze gegevens kunnen wij geanonimiseerd gebruiken voor statistische analyse en optimalisatie van de werking van de website. Dit betreft de volgende categorieën gegevens: het IP-adres zonder laatste octet; het tijdstip, land, plaats, taal van opvraging; de gebruikte browser, besturingssysteem, serviceprovider, schermresolutie; het aantal bezoekers, sessies, bouncepercentages; paginaweergaven, -waardes, -bouncepercentage, -uitstappercentage; gemiddelde sessieduur; kanaal van bezoek. Wij hebben mogelijkheden die Google aanbiedt om ‘gegevens met Google te delen’ uitgezet en maken geen gebruik van andere Google-diensten in combinatie met de Google Analytics-cookies.

U kunt uw browser instellen dat u een mededeling krijgt wanneer u een cookie ontvangt of om cookies in het algemeen toe te staan of te weigeren. Uw rechten Wanneer wij persoonsgegevens van u hebben, heeft u verschillende rechten die u kunt uitoefenen. Zo heeft u recht op inzage, rectificatie en het wissen van uw gegevens. Ook kunt u ons verzoeken om uw gegevens aan u of een andere partij over te dragen of om de gegevensverwerking te beperken. Het staat u daarnaast vrij om bezwaar te maken tegen een verwerking van uw gegevens. U kunt uw verzoek bij ons telefonisch indienen op 0512 84 25 42 of per e-mail op info@injob.nl Wij streven ernaar om binnen 14 werkdagen op uw verzoek te reageren. Klacht indienen Mocht u onverhoopt niet tevreden zijn over de manier waarop wij met uw persoonsgegevens omgaan, dan kunt u een klacht hierover indienen. U heeft tevens de mogelijkheid om een klacht in de dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens. De contactgegevens van de Autoriteit Persoonsgegevens vindt u hier: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/zelf-doen/privacyrechten/klacht-over-gebruikpersoonsgegevens.

Wijzigingen in dit privacyreglement
Wij behouden ons het recht voor om dit privacyreglement aan te passen. Alle wijzigingen zullen via onze website bekend gemaakt worden. Wij raden u daarom aan om onze website regelmatig te raadplegen, zodat u van eventuele wijzigingen op de hoogte bent.